مردی از جنس خدا

                              

                                     هوالعلی

 

عمریست که دل در خم گیسوی تو داریم

                                        پیوسته نظر بر رخ نیکوی تو داریم

 ما خیل فقیران و خرابات نشینان

                                       چشم کرم ولطف همه سوی تو داریم

 تا صبح قیامت که سر از خاک براریم

                                      در دل هوس وصل مه روی تو داریم

 در مسجد و در صومعه و دیر و کلیسا

                                     هرجا که رسیدیم هیاهوی تو داریم

 بخرام به طرف چمن ای سرو خرامان

                                    تا دیده بر ان قامت دلجوی تو داریم

 این رنج خماری و غم خانه به دوشی

                                   پیداست کز ان نرگس جادوی تو داریم

 پیوند وفاداری ما بین که چو مجنون

                                  دل در شکن سلسله ی موی تو داری

             گفتی برو ای خرم سرگشته از این کوی

            ما  خانه  کجا غیر سر کوی  تو  داریم

                   

/ 0 نظر / 41 بازدید